Lịch Trình/Sinh Hoạt

Lễ Giáng Sinh

 • Sunday Dec. 25, 2022
 • 5:30 P.M

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 •  Thursday Dec. 8, 2022
 • 7 P.M

Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam & Thánh Lễ Tạ Ơn

 • Thursday, Nov. 24, 2022 
 • 6 P.M.

Lễ Bổn Mạng – Lễ Chúa Kito Vua 

 • Sunday, Nov 20, 2022
 • 5:30 P.M

December 5, 2020: Hát Lễ Cưới

 • Địa điểm: Five Wounds Parish
 • Thời gian: 1PM

November 07, 2020: Hát Lễ Cưới (Đô)

 • Địa điểm: Saint Brother Albert Chmielowski Polish Mission
 • Thời gian: 1PM

October 18, 2020: Hát Lễ Cưới (Rosemary & Hải)

 • Địa điểm: Mission Santa Clara University
 • Thời gian: 1PM

July 17-19, 2020: Camping Trip

 • Địa điểm: Del Valle (Livermore)
 • Thời gian: July 17-19

April 10, 2020: Hát Lễ Thứ 6 Tuần Thánh

 • Địa điểm: Flanagan Hall
 • Thời gian: 8PM

February 15-17, 2020: Winter LA trip

 • Địa điểm: LA
 • Thời gian: February 15-17

February 08, 2020: Hát lễ cưới

 • Địa điểm: St Francis of Assisi, 5111 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135
 • Thời gian: 10:30AM tập hát , Thánh Lễ lúc 12:00PM

January 25, 2020: Hát Lễ Tết Nguyên Đán

 • Địa điểm: Flanagan Hall
 • Thời gian: 10AM

January 18, 2020: Tiệc Tết Việt Nam

 • Địa điểm: nhà Chị Liễu
 • Thời gian: 6PM

December 25, 2019: Hát Lễ Giáng Sinh

 • Địa điểm: Flanagan Hall
 • Thời gian: 2:30PM (tập hát) 4:00PM (thánh lễ)

December 21, 2019: Christmas party/gift exchange

 • Địa điểm: Anh Phuc/Chi Hanh’s house
 • Thời gian: 7:00PM

November 24, 2019: Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn (23rd birthday)

 • Địa điểm: Flanagan Hall
 • Thời gian: 5:30PM (thánh lễ) 7:00PM (tiệc mừng)

July 13, 2019: Hát lễ cưới (Tín+Loan)

August 2 – August 4, 2019: Camping

 • Địa điểm: WoodWard Reservoir Regional Park (sites T-Island #125, #126, #127), 14528 26 Mile Rd, Oakdale, CA 95361.
 • Thời gian: 3PM