Ban Điều Hành

Niên Khoá 2020-2022

Ca Trưởng: Quỳnh Nhi -Mai Nhi Nguyễn

Đoàn Trưởng : Hải Hà

Đoàn Phó : Duy Phạm

Thủ Quỹ : Phúc Phan

Trưởng Ban Âm Thanh: Quỳnh Nguyễn

Trưởng Ban Ẩm Thực: Uyên Thái

Niên Khoá 2018-2020

Ca Trưởng: Quỳnh Nhi -Mai Nhi Nguyễn

Đoàn Trưởng : Đô Nguyễn

Đoàn Phó : Trịnh

Thủ Quỹ : Phúc Phan

Trưởng Ban Âm Thanh: Quỳnh Nguyễn

Trưởng Ban Ẩm Thực: Uyên Thái

Mọi chi tiết xin liên hệ: cdkitovua.sanjose@gmail.com