Ban Điều Hành

Mọi chi tiết xin liên hệ: cdkitovua.sanjose@gmail.com

—-Niên Khoá 2023-2025—-

Đoàn Trưởng : Duy Phạm

Ca Trưởng: Quỳnh Nhi -Mai Nhi Nguyễn

Đoàn Phó Ngoại: Thịnh Phạm

Đoàn Phó Nội: Ngọc Nguyễn-Mai & Patricia Trần

Thủ Quỹ : Phúc Phan

Trưởng Ban Âm Thanh: Quỳnh Nguyễn

—-Niên Khoá 2020-2022—-

Đoàn Trưởng : Hải Hà

Ca Trưởng: Quỳnh Nhi -Mai Nhi Nguyễn

Đoàn Phó : Duy Phạm

Thủ Quỹ : Phúc Phan

Trưởng Ban Âm Thanh: Quỳnh Nguyễn

Trưởng Ban Ẩm Thực: Uyên Thái

—-Niên Khoá 2018-2020—-

Đoàn Trưởng : Đô Nguyễn

Ca Trưởng: Quỳnh Nhi -Mai Nhi Nguyễn

Đoàn Phó : Trịnh

Thủ Quỹ : Phúc Phan

Trưởng Ban Âm Thanh: Quỳnh Nguyễn

Trưởng Ban Ẩm Thực: Uyên Thái