February Thánh Ca A

02/05/23 Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm A 

Là ánh sáng và muối ướp cho đời

English Mass Setting/ Bộ Lễ (BL) Tiếng Anh

NL: Bless the Lord/ Hãy Chúc Tụng 

[Eng Đk, PK1; Viet ĐK, PK1; Eng Đk]

BL: Lord, Have Mercy/Kinh Thương Xót 

ĐC: Người Đã Xuất Hiện (Đinh Công Huỳnh)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh)

BL: Holy/Thánh Thánh

BL: Lamb of God/Lạy Chiên Thiên Chúa

HLChúa Là Con Đường (Phanxico) 

KL: Go Make A Difference (Steve Angrisano and Tom Tomaszek) *NEW* 


02/12/23 Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm A

Luật pháp Chúa kiện toàn luật cũ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên)

TV: Phúc Thay Ai Tiến Thân (Tường Ân) 

DL: Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

HL: Chúa Là Gia Nghiệp (Lm. Mi Trầm)

KL: Thắp Sáng Lên Trong Con 


02/19/23 Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm A

Yêu thương kẻ ghét ta

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

ĐC: Chúa Là Đấng Từ Bi (Tường Ân)

DL: Của Lễ Con Dâng – Đinh Công Lý 

HL:  Hãy Tha Thứ (Quốc Thái) [Solo]

KL: Xin Dâng (Mi Trầm)


02/26/23 Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay A

Chúa chịu sự cám dỗ

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Bống Mươi Ngày Chay Này (Mai Lợi)

ĐC: Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Xuân Minh)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL:  Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chân Thành Sám Hối (Thái Nguyên) 

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu)