NEW Songs

NHẬP LỄ

Bước Vào Nhà Chúa *

Đến Trước Nhan Ngài

Bless the Lord/Hãy Chúc Tụng

Our God is Here


DÂNG LỄ

Giai Khúc Dâng Tiến (Father’s Day)

Giai Khúc Dâng Tiến 2*

Tâm Tình Con Dâng 2

Tâm Tình Hiến Dâng/A Gift of Love


RƯỚC LỄ

Cảm Mến Ân Tình (Father’s Day)

In Every Age/Trải Qua Mọi Đời


KẾT LỄ

Go Make a Difference


Bộ Lễ | Mass Setting