June 2023- Năm A

6/04/23 LỄ CHÚA BA NGÔI

Thiên Chúa cứu độ

English Mass Setting/ Bộ Lễ (BL) Tiếng Anh

NL: Vinh Danh Ba Ngôi

BL: Lord, Have Mercy/Kinh Thương Xót 

ĐCTôn Vinh Chúa Muôn Đời  Cantor: Đô Nguyễn

DL: Thượng Tiếng Lên Ba Ngôi 

BL: Holy/Thánh Thánh

BL: Lamb of God/Lạy Chiên Thiên Chúa

RL: Cảm Mến Tình Cha 

KL: Trong An Bình

PRAYERS (during RL):

[Patricia Trần] Most Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit, please draw me into a relationship of love with You Who are one God and three divine Persons. May the mystery and beauty of Your life become more known and loved by me each day through the gift of transforming mystical prayer. Jesus, I trust in You.

[Duy Phạm] Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin hãy để con được hiệp cùng trong mối quan hệ mật thiết với Chúa là Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi Thánh. Xin cho sự sống nhiệm màu và hào quang của Chúa được con biết đến, để con yêu mến Chúa nhiều hơn mỗi ngày qua ơn thánh hóa trong lời cầu nguyện. Chúa ơi, con tin vào Ngài.


6/11/23 LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 

NL: Tiệc Thánh Chúa Mời *

ĐC: Thánh Vịnh 109  Cantor: Vinh Hoàng 

DL: Mình Máu Chúa * Duet: Vân Vũ, Yến Vũ

HL: Mình Máu Thánh (Thu Lâm)

KL: Trong An Bình

PRAYERS (during RL):

My ever-glorious Eucharistic Lord, I do believe that You are here, made present in our world under the form of bread and wine, every time the Holy Mass is celebrated. Fill me with a deeper faith in this Holy Gift, dear Lord, so that I may be drawn into wonder and awe every time I witness this holy Consecration. Jesus, I trust in You.


6/18/23 CN THỨ 11 MÙA THƯỜNG NIÊN

FATHER’S DAY

Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi

NL: Mọi Nẻo Đường

TV: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi Cantor: Nam Vũ 

DL: Giai Khúc Dâng Tiến *

RL: Cảm Mến Ân Tình *

Bài Hát Tặng Cha:

KL: Thắp Sáng Lên Trong Con 

PRAYERS (during RL):

My Lord and Master, You seek to bring forth an abundant harvest of grace in my life. You continuously inspire others to act as instruments of Your love and speak to me through them, calling me to Yourself. May I always be open to the many ways that You come to me, and may I always receive Your holy Word through the ministers You send to me. Jesus, I trust in You.


6/25/23 CN THỨ 12 MÙA THƯỜNG NIÊN

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

NL: Chung Lời Tạ Ơn

TV: Tv. 68 (Thanh Lâm) Cantor: TBA

DL: Giai Khúc Dâng Tiến

RL: Cho Con Vững Tin

KL: Mẹ Muôn Hoa (Hải Nguyễn)

PRAYERS (during RL):

My courageous Lord, You endured so much ridicule and harsh treatment but never allowed it to deter You from Your divine mission of love. Please free me from all fear and give me courage when I face the injustices of life to trust that You will right every wrong in the end. Jesus, I trust in You.