Wedding Mass

03/11/2023 Wedding Songs [Vietnamese Mass]

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu (Đinh Công Huỳnh)

TV: Vịnh Ca 127: “Phúc Lộc Cho Người” (Ngọc Khôn)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh)

RL: Một Đời Có Nhau (Cao Minh Thắng)

Dâng Hoa: Dâng Mẹ Đời Hôn Nhân (Đinh Công Huỳnh)

Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)

KL: Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)