September 2022 Thánh Ca C 

9/04/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Quyết từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Khúc Tạ Ơn (Anh Tuấn) *NEW*

ĐC: Thanh Vinh 89 (Ninh Doãn Hùng)Cantor: Bình 

DL: Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

HL: Theo Chúa (Lm. Thành Tâm)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Lm. Văn Chi)

——————

9/11/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ

NL: Hỡi Thế Trần (Lm. Kim Long)

ĐC: Chúa Nhật 24C Thường Niên (Thiên Lý) Cantor: Thịnh

DL: Lễ Vật Hòa Bình 

HL: Trong Trái Tim Chúa (Phanxico) 

KL: Chút Tình Cơn Thơ (Nguyễn Duy)

——————

9/18/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

Hãy trung tín trong mọi công việc

NL: Đi Về Nhà Chúa (Hải Nguyễn) *NEW*

ĐC: Ngợi Khen Thiên Chúa (Tường Ân) Cantor: Trâm

DL: Ca Khúc Trầm Hương (Lm. Dao Kim)

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên)

KL: Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Lm. Văn Chi)

——————

9/25/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời

NL: Lên Đền Thánh (Lm. Thành Tâm)

ĐC: CN 26C Thường Niên (Thiên Lý)  QN

DL: Hương Dâng Nguyện Cầu 2 (Ngọc Linh) *NEW*

HL: Bài Ca Bác Ái (Từ Duyên)

KL: Xin Vâng (Mi Trầm)