June 2022 Thánh Ca C 

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

ĐC: Lễ Hiện Xuống (Thái Nguyên) *Thịnh* 

DL: Dâng Chúa Trời (Phanxico) 

HL: Không! Con Không Lấn Bước Ngài 

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi

Bè Nam ĐK – Không! Con Không Lấn Bước Ngài
Bè Nữ ĐK – Không! Con Không Lấn Bước Ngài

. . . . . . . . .

6/12/22 Lễ Chúa Ba Ngôi

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: Lễ Chúa Nhật Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) QN 

DL: Con Dâng Chúa (Phanxico)

RL: Một Giọt Sương (Hùng Lân) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy)

. . . . . . . . .

Lễ Cưới Brendan & Lauren – Thứ Bảy 6/18/22

Bè Nữ – Taste and See

Bè Nam – Taste and See

Holy – Thánh Thánh

Lamb of God – Lạy Chiên Thiên Chúa

. . . . . . . . .

NL: Con Bước Lên Bàn Thờ 

ĐC: Thánh Vịnh 109 (Thanh Lâm) *A Đô* 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm)

HL: Mình Máu Thánh (Thu Lâm) 

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

. . . . . . . . .

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tường Ân)*Ha 4* – B Dung 

DL: Con Muốn Dâng Ngài (Thiên Lý) 

HL: Khúc Cảm Tạ  (Mai Nguyên Vũ) KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)