March 2019 Thánh Ca C

03/03/2019 Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng

NL: Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy) *pg.338

ĐC: TV. 91 Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa (Trầm Hương)  

DL: Dâng Chúc (Thy yên) *pg.28

RL: Chúa Dẫn Con Đi (Đinh Công Huỳnh)

KL: Xin Vâng 2 *pg.267

MÙA CHAY- NĂM C

******************************************************************

03/10/2019 Chúa Nhật thứ 1 mùa Chay – Năm C (Download)

Tin tưởng và thờ phượng Thiên Chúa

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Hãy Trở Về (Ngọc Kôn) *pg.548

ĐC:TV.90 Xin Hãy Ở Cùng Con (Huỳnh Minh Kỳ)

DL: Hương Trầm (Mây Sơn)

HL: Con Trông Cậy Chúa (Phanxico)

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

******************************************************************

03/17/2019 Chúa Nhật thứ 2 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy nên như Chúa Kitô

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA** Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nguyện Chúa Chí Ai (Hoàng Khánh, Kim Long) *pg.92

ĐC:TV. 26 Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Đinh Công Huỳnh)

DL: Cùng Dâng (Viễn Xứ)

HL: Xin Cho Con Một Trái Tim (Từ Duyên) *pg.293

KL: Đồng Hành Với Chúa (Đăng Quang) *pg.170

******************************************************************

03/24/2019 Chúa Nhật thứ 3 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy ăn năn hối cải

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Trở Về Bên Chúa (Đỗ Hạ Vy) *pg.112

ĐC:TV. 102 Chúa Hay Xót Thương (Đinh Công Huỳnh)

DL: Xin Dâng Cha 2 (Phạm Quang) *pg.15

HL: Khẩn Cầu 2 *pg.118

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy) *pg.99

******************************************************************

03/31/2019 Chúa Nhật thứ 4 mùa Chay – Năm C (Download)

Chúa là Cha nhân từ

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nay Con Trở Về (Mi Trầm)

ĐC:TV.33 Hãy Nếm Thử (Viễn Xứ)

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Hồi Tâm (Thiên Lý)   

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115