August 2018 Thánh Ca B

Lời Nguyện Cho Quê Hương (Download)

8/05/2018 CN 18B Thường Niên – Ai Đến Với Ta Sẽ Không Hề Đói Khát (Download)

NL: Ca Lên Đi 4 (Kim Long) *pg. 239

ĐC: TV 77 – Bánh Bởi Trời (Viễn Xứ) *pg. 430

DL: Nguyện Dâng Lên Cha (Sơn Dương) *pg. 442

RL: Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh) *pg. 341

KL: Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long) *pg. 276

8/12/2018 CN 19B Thường Niên – Đức Kitô Là Bánh Hằng Sống (Download)

Giới Trẻ Thế Giới

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) pg. 461

ĐC: TV 33 – CN 19 Thường Niên (Thái Nguyên) *NEW pg. 568

DL: Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi) *pg. 244

RL: Đây Thịt Máu Ta (Đinh Công Huỳnh) *pg. 432

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) pg. 286

8/19/2018 CN 20B Thường Niên – Ta Là Của Ăn Và Là Của Uống Đời Đời (Download)

NL: Chúa Dưỡng Nuôi (HVH) pg. 255

ĐC: TV 33 – Bạn Hãy Nếm Thử (Đinh Công Huỳnh) *pg. 431b

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh) *pg. 414

RL: Của Ăn Muôn Đời (Thái Nguyên) *pg. 433

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) *NEW pg. 571

8/26/2018 CN 21B Thường Niên – Lời Chúa Là Lời Hằng Sống (Download)

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) pg. 24

ĐC: TV 33 – Bạn Hãy Nếm Thử (Đinh Công Huỳnh) *pg. 431b

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng) pg. 353

RL: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (P. Kim) *NEW pg. 570

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) *pg. 33