May 2018 Thánh Ca B

Tháng Hoa
5/06/2018 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Thiên Chúa Là Tình Yêu (Download)

NL: Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân) *NEW pg. 561

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 97 – Công Bố Ơn Cứu Độ  (Viễn Xứ) *NEW pg.563

DL: Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 289

RL: Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 (ĐCH/ĐMH) *pg. 492

KL: Tháng Hoa (Duy Tân) *Pg. 161

5/13/2018 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Lên Trời (Download)

Mother’s Day

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức) *pg. 155

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 46 – Thiên Chúa Ngự Lên () *pg. 516b

DL: Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Hạ Vy) *pg. 189

RL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên) *pg. 481

Cám ơn Mẹ: Mẹ Của Con (Mi Trầm) ´*NEW

KL: Mẹ Muôn Hoa (Hải Nguyễn) pg. 162

Chúa Lên Trời (Phạm Liên Hùng) *Pg. 256

5/20/2018 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Download)

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm) *pg. 163

ĐC: TV 103 – Lạy Chúa Xin Sai (Unknown) *pg. 274

DL: Của Lễ Tinh Tuyền (Giang Ân) *pg. 368

RL: Tặng Phẩm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi (Unknown) *Pg. 257a

5/27/2018 Lễ Chúa Ba Ngôi (Download)

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg. 164

ĐC: TV 32 –  Lễ Chúa Ba Ngôi (Thái Nguyên) *NEW pg. 564

DL: Thượng Tiến Lên Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hùng) *pg. 480

RL: Vinh Quang Chúa (Hùng Lân) *pg. 153

KL: Trước Tòa Dâng Hoa (Hải Nguyễn) *pg. 171