June 2017 Thánh Ca

6/04/2017 Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm) *pg. 163

ĐC: TV 103 – Lạy Chúa Xin Sai (Unknown) *pg. 274 

DL: Của Lễ Tinh Tuyền (Giang Ân) *pg. 368

RL: Tặng Phẩm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi (Unknown) *Pg. 257a

6/11/2017 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Chúa Ba Ngôi 

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg. 164

ĐC: TV 3 – Lễ Chúa Ba Ngôi A (Đỗ Vy Hạ) *pg. 241 

DL: Thượng Tiến Lên Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hùng) *pg. 480

RL: Vinh Danh Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Duy) *pg.413

KL: Vinh Danh Ba Ngôi (Xuân Thảo) *pg.496

6/18/2017 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Ta Là Bánh Hằng Sống

Father’s Day

NL: Chúa Dưỡng Nuôi (HVH) *Pg. 255

ĐC: TV 147 – Hãy Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ) *pg. 242 

DL: Thành Tâm Thờ Kính (Kim Long) *pg. 177

RL: Chính Mình Máu Thánh (Tri Văn Trinh) *pg.525

Tặng Cha: Tình Cha Yêu (Tin Yêu-2009) *pg. 254

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75 (Lời 1 + 2)

6/25/2017 Chúa Nhật XII Thường Niên – Mạnh Dạn Tuyên Xưng Đức Kitô 

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ) *pg. 87

ĐC: TV 68 – CN 12 Quanh Năm (Xuân Minh) *NEW

DL: Dâng Ngài (Thy Yên) *pg. 27

RL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên) *pg,526

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) *Pg. 286