December 2016 Thánh Ca – Mừng Chúa Giáng Sinh

CN II Mùa Vọng A 12/4/2016 — Hãy ăn năn thống hối 

NL: Nguyện Trời Cao (Kim Long)

ĐC: TV 71— Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Thiên Lý)

“Sự công chính với niềm hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại Người. ”

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh)

RL: Hãy Dọn Đường (Mi Trầm)

KL: Trông Chờ Chúa Đến (Lan Thanh) **Hát câu 2**

CN III Mùa Vọng A 12/11/2016 — Hãy vui mừng 

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm)

ĐC: TV 145— Lạy Chúa! Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh)

“Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.”

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

RL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên)

KL: Trông Đợi (J. Bình)

CN IV Mùa Vọng A 12/18/2016 — Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV 23— Chúa Sẽ Ngự Vào (Cao Thanh Hoàng)

“Chúa sẽ ngự vào, Người là Đức Vua Hiển Vinh. ” (2x)

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) **Hát câu 3-4**

RL: Đợi Trông Đấng Cứu Tinh (Đinh Công Huỳnh)

KL: Trời Cao Hỡi (Thành Tâm)

Thứ Bảy Mùa Vọng Năm A 12/24/2016 — Lễ Vọng Giáng Sinh 

Christmas Eve

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV 95—Lễ Đêm Giáng Sinh (Thiên Lý)

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.”

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL1Vinh Danh Thiên Chúa (Hải Linh)

RL2Quê Hương Thượng Đế (Thành Tâm)

KL: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

CN Giáng Sinh Năm A 12/25/2016 — Lễ Giáng Sinh 

Christmas

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV97-Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Lm. Nguyễn Hùng Cường)

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL: Nhạc Khúc Đêm Đông (Đinh Công Huỳnh)

KL1: Hang Bêlem (Hải Linh/Minh Châu)

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh (Cổ Ca Anh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.